تکلیف شب

ارزشیابی پایانی برای پایه های اول تا چهارم هر روز در کلاس انجام می گیرد.